Česká společnost ÚJV Řež se, kromě plnění svých komerčních cílů, výrazně profiluje také v oblasti mezinárodních inovačních projektů. Jako koordinátor nebo vedoucí pracovních oblastí se účastní celé řady evropských i světových konsorcií, která vyvíjejí pokročilé technologie pro různá průmyslová i zpracovatelská odvětví. Řežští specialisté se, nehledě na letošní nepříznivou epidemiologickou situaci, aktuálně zapojili například do evropských projektů pro průmyslový IoT (digitalizaci a internet věcí), do vývoje nových metod posuzování bezpečnosti evropské flotily jaderných elektráren nebo se podílejí na zdokonalení metod pro zpracování radioaktivních odpadů. Všechny tyto aktivity mají společného jmenovatele v důvodech, proč byla ÚJV Řež do projektů v hodnotách desítek milionů EUR přizvána. Těmi hlavními je mezinárodní prestiž zdejších odborníků, vysoce mezinárodně ceněné výsledky jejich práce ve výzkumné i aplikační sféře a také vyspělé technologické vybavení.

APAL ŘEŠÍ BEZPEČNOST DLOUHODOBÉHO PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN V EVROPĚ

Spolehlivé dodávky bezemisní energie z jaderných elektráren hrají důležitou roli pro dosažení klimatických cílů EU. Většina z cca 180 jaderných elektráren, které dnes dodávají elektřinu do evropských sítí, se však nachází ve druhé polovině své projektované životnosti. Aby si EU zajistila potřebné dodávky elektřiny pro příští desetiletí, musí se zaměřit na prodloužení životnosti stávajících bloků, což s sebou přináší potřebu rozvoje metod pro ověření jejich bezpečného provozu. Jedním z hodnocení, která mohou silně limitovat provoz jaderných elektráren, je hodnocení celistvosti (integrity) tlakových nádob reaktorů z hlediska vlivu tlakově teplotních šoků. Pokročilé analýzy těchto šoků pro zajištění bezpečného dlouhodobého provozu jaderných bloků řeší mezinárodní projekt APAL (Advanced PTS Analysis for LTO), zahájený letos v říjnu. ÚJV Řež v něm jako hlavní koordinátor řídí konsorcium 14 partnerů. Projekt získá v následujících čtyřech letech financování ve výši čtyř milionů EUR z programu EU Horizont 2020 Euratom I. Výsledky projektu budou využitelné i pro jiná průmyslová odvětví, která se potýkají s náročnými provozními podmínkami.

PREDIS CÍLÍ NA POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Budování důvěry v bezpečné využití radioaktivity v řadě oblastí našeho života s sebou nese řadu technologických i ekologických výzev. Pokročilé zpracování radioaktivních odpadů je jednou z nich. Evropský projekt PREDIS (Pre-disposal management of radioactive waste), zahájený v září 2020, cílí na vývoj a zdokonalení metod pro bezpečnou a k prostředí šetrnou přípravu radioaktivních odpadů k uložení. Koordinátorem projektu je finské výzkumné centrum VTT. V ČR se ho kromě ÚJV Řež účastní také její dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež a dále ČVUT Praha a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Čtyřletý projekt v hodnotě 24 milionů EUR umožní sdílet znalosti 47 partnerů ze 17 zemí. Do projektu jsou unikátním způsobem zapojeni také konkrétní evropští zpracovatelé odpadů, jeho výsledky by proto měly být rychle a snadno aplikovatelné v praxi.

CHARM VYVÍJÍ ŘEŠENÍ IoT PRO NÁROČNÁ PRŮMYSLOVÁ PROSTŘEDÍ

Celá řada výrobních procesů probíhá v podmínkách, které jsou z hlediska údržby zařízení a technologií velmi náročné. Obtížné podmínky mohou brzdit digitalizaci i uplatňování přístupů internetu věcí a umělé inteligence v těchto odvětvích. Cílem mezinárodního projektu CHARM konsorcia společností ECSEL je vyvíjet průmyslová řešení na principu IoT (internet věcí) s vyšší odolností právě pro náročná technologická prostředí. Tříletý projekt se 37 partnery z 10 evropských zemí a rozpočtem 29 miliónů EUR byl zahájen v červnu 2020. ÚJV Řež vede v rámci CHARM segment pro vývoj modulárního manipulátoru. Měl by umožnit nedestruktivní kontroly zařízení a svarových spojů v obtížně přístupných kontrolních místech jaderných elektráren. Dalšími českými partnery, spolupracujícími v tomto segmentu CHARM, je Západočeské univerzita v Plzni a Smartmotion s.r.o.