V souvislosti s odpady se často mluví hlavně o množství toho vytříděného, produkci směsného odpadu, o kontejnerech nebo frekvenci svozu. A často se objevují informace, kolik stojí obec nakládání s odpady. Vývoj nákladů a příjmů obcí v této oblasti dlouhodobě sleduje i AOS EKO-KOM, a.s. Hlavním datovým zdrojem pro zpracování výstupů jsou roční dotazníky z obcí zapojených do systému EKO KOM.

Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v souladu s legislativními požadavky a v neposlední řadě také na mandatorních výdajích daných legislativou. Výše uvedené faktory významně ovlivňují životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech a jejich spotřební vzorce chování, hustota osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost a vybavenost technologií pro nakládání s odpady, konkurence firem nakládajících s odpady, způsob stanovování ceny za službu a další faktory.

Celkové náklady na odpadové hospodářství

Je to součet nákladů spojených se sběrem, svozem a následným nakládáním s níže uvedenými odpady, které nejsou sníženy o případné příjmy z prodeje druhotných surovin a odměnu ze systému EKO KOM. Při vyplňování vycházejí obce zejména z faktur od dodavatelů služeb za jednotlivé činnosti.
Do celkových nákladů obcí jsou zahrnuty náklady na tříděný sběr využitelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, kov), oddělený sběr biologických odpadů od občanů, oddělený sběr nebezpečných odpadů, oddělený sběr objemných odpadů, směsný komunální odpad, stavební odpad, platby jiným obcím za využití sběrného dvora, koše na veřejných prostranstvích – úklid a vysypávání, úklid veřejných prostranství, černé skládky. Celkové náklady na odpadové hospodářství obcí nejsou prostým součtem jednotlivých výše uvedených položek. Představují průměrnou hodnotu celkových nákladů všech obcí, které poskytly relevantní údaje o celkových nákladech v dotazníku, a zohledňují tak skutečnost, že v každé obci je jiný rozsah služeb zajišťovaných v rámci odpadového hospodářství. Zatímco v období 2004 – 2011 rostly celkové náklady lineárně, meziročně v rozpětí 6 – 10 %, od roku 2012 stagnují či vykazují růst do 2 – 4 %. V roce 2019 představovaly průměrné celkové náklady na jednoho občana 1 032 Kč (obr. 1).

Primárně sledujeme tři nákladově nejvýznamnější skupiny odpadů, a to směsný komunální odpad, tříděný sběr využitelných složek a objemný odpad. Tyto tři skupiny odpadu představují 79 % nákladů obce spojených s náklady na odpady.

Největší podíl celkových nákladů obce s komunálním odpadem tvoří náklady na nakládání se směsným komunálním odpadem. Jsou to náklady spojené se sběrem a svozem SKO od občanů, vč. nákladů spojených s dalším nakládáním s ním (skládkování, energetické využití odpadů). Tyto náklady na SKO se dlouhodobě pohybují v rozpětí od 511 do 550 Kč na obyvatele a rok. Produkce SKO přitom mírně klesá, za posledních 12 let klesla z 245 kg na obyvatele a rok na 193 kg v roce 2019. Náklady krajů vztažené na tunu SKO se v roce 2019 pohybovaly v průměru kolem 2 844 Kč (obr. 2).

Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou náklady na tříděný sběr využitelných odpadů – v průměru představuje 21 % nákladů obce s odpadovým hospodářstvím. Do těchto nákladů jsou zahrnuty náklady, které obec eviduje v souvislosti se sběrem, svozem a využitím tříděných složek komunálního odpadu. Nejsou zde zahrnuty příjmy formou odměn od systému EKO-KOM. V roce 2019 byly průměrné náklady na tunu tříděného sběru 5 025 Kč (obr. 3).

Trojici nejvyšších nákladových položek uzavírá objemný odpad, přesněji náklady spojené s jeho sběrem, svozem od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi. Náklady vztažené na obyvatele a rok se v tomto případě dlouhodobě pohybují mezi 50 až 75 Kč na obyvatele a rok. Náklady přepočtené na tunu byly v roce 2019 v průměru 793 Kč (obr. 4).

Příjmy obcí

V rámci vyhodnocení Dotazníku byly také zpracovány příjmy obcí v rámci odpadového hospodářství. Největšími příjmovými položkami jsou platby od obyvatel a příjmy za zajištění zpětného odběru a využití obalů. Tyto dvě položky představují 88 % průměrných příjmů obcí.
Celkově bývají náklady na odpadové hospodářství vyšší než příjmy, průměrně na tuto oblast doplácí obce ze svého rozpočtu 30 % nákladů. Odměna systému EKO-KOM pak kryje v průměru 62 % nákladů na tříděný sběr. Tento podíl odpovídá podílu obalů, které se v tříděném odpadu vyskytují, a za které je systém EKO-KOM odpovědný.

Podrobnější informace k této problematice jsou veřejně dostupné na https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/infoservis.

Obr. 1 – celkové náklady v Kč/ob. podle krajů

Obr. 2 – náklady na SKO v Kč/t podle krajů

obr. 3 – náklady na tříděný sběr celkem v Kč/t podle krajů

Obr. 4 – náklady na objemný odpad v Kč/t podle krajů