Jedním z hlavních motivů zpracovávané rekodifikace stavebního práva je integrace – tedy snaha prostřednictvím optimalizace, sjednocování a zjednodušování zprůhlednit, urychlit a zefektivnit stavební řízení v České republice. A právě princip integrace bývá často napadán. Přitom proces integrace je v současné době symptomatický pro moderní Evropu a její státy. Mediálně šířené obavy z velké změny jsou liché, integrace totiž umožňuje koordinovat a sdílet nejen odborné kapacity a pracovní síly, ale také jednoznačně koordinovat veřejné zájmy.

Sjednocování povolovacích režimů a integrace ochrany složkových veřejných zájmů do jediného řízení před stavebním úřadem je celoevropským trendem. Řada členských států Evropské unie spojila, nebo v současné době spojuje řízení okolo povolování staveb do jediného procesu. Česká republika je rekordmanem v počtu razítek, procesů a řízení předcházejících povolení stavby. I státy s méně složitými procesy jsou pak nuceny přijímat různé výjimky a opatření, aby vůbec dokázaly připravit vlastní strategické stavby. Rovněž evropská Komise doporučuje koncepci jednoho integrovaného povolovacího místa, a zmiňuje např. úpravu v Nizozemsku, Anglii a Walesu.

Citovaná studie Komise se stala podkladem úpravy projektů společného zájmu a konceptu komplexního rozhodnutí založeného na integraci všech povolovacích procesů do jediného právně závazného rozhodnutí, nebo alespoň jejich koordinaci. Obdobně úpravu navrhuje věcný záměr rekodifikace stavebního práva v České republice. Již v roce 2011 (!) mělo proces povolování staveb různou měrou integrováno více než 13 států Evropy. Jednalo se kupříkladu o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Maltu, Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko.

Inspirace katastrální správou

V rámci rekodifikace stavebního práva v České republice je navrženo řešení institucionálních problémů, se kterými se dnes potýkáme, vyloučením stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy. To povede k vynětí jedné agendy, u níž je s ohledem na její komplexnost, četnost, odbornost a procesní složitost zcela namístě integrovat ji do samostatné autonomní institucionální soustavy. Také dojde k integrování speciálních a jiných stavebních úřadů. Po koncentraci řízení stavebnictví volají profesionálové už několik desetiletí.

Cílem je vytvoření stabilního profesionálního systémového základu pro jednotné a operativní metodické řízení soustavy stavebních úřadů, který nebude vytvářet prostor pro korupci a klientelismus ve veřejné správě. Fakticky celý proces povede také ke zvýšení odborné úrovně, profesionality a nestrannosti rozhodování ve stavebních záležitostech. Cílem je vykonávat odborně a kvalitně státní správu a poskytovat tak odpovídající službu investorům, podnikatelům, občanům, obcím a tedy i státu. Inspirace v této změně je kupříkladu v dříve úspěšně realizované strukturální úpravě katastrálních úřadů. Ty jsou dnes považovány za jeden z nejlépe fungujících úřadů, jakkoli ještě před 10 lety tomu bylo naopak a patřily mezi „postrach“ nejen pro investory, ale také pro občany.