Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o jednodušší orientaci v právních předpisech a povinnostech, které z nich vyplývají. Pro podnikatele se jedná o zásadní problém, neboť byrokratická zátěž dopadá zejména na ně. Hlavním počinem HK ČR v této oblasti je Právní elektronický systém pro podnikatele, k jehož plnému spuštění má dojít ke dni 21. května a o němž jste již byli opakovaně informováni.

Se systémem PES úzce souvisí snaha Komory o zakotvení zákonné povinnosti navrhovatelů nových právních předpisů, aby do přílohy k návrhu právního předpisu či pozměňovacího návrhu zahrnovali seznam povinností. Díky tomuto přehlednému seznamu by adresát právní normy byl během pár vteřin srozuměn s tím, jaké povinnosti jsou mu daným předpisem ukládány.

Hospodářská komora kvituje, že náš apel směrem k zákonodárcům nezůstal bez odezvy. Dne 10. 4. 2019 byl zástupci politických stran ODS, Piráti a ANO představen návrh změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který vychází z návrhu HK ČR. Na základě představeného návrhu budou právní předpisy doplněny o tabulku s přehledem zaváděných povinností. V plánované tabulce bude obsažen stručný popis povinnosti, lhůta pro její splnění a rovněž případná sankce, pokud není povinnost splněna řádně a včas. Rovněž zde má být uvedena informace o tom, zda je pro splnění povinnosti předepsán konkrétní formulář.

Tato tabulka by byla před konečnou publikací rozšířena o povinnosti, které byly do předloženého návrhu vtěleny teprve v průběhu legislativního procesu. Do tabulky by byly v případě návrhů na změny zákona doplněny i povinnosti, které byly v předpisu obsaženy již před schválením jeho změny. Představený návrh rovněž počítá s tím, že by soupis povinností měl být ve formátu otevřených dat, tudíž by měl být dále využitelný pro aplikace, informační systémy a počítačové softwary. Od této funkce si předkladatelé slibují, že se takto vytvořený seznam povinností dostane k širšímu okruhu uživatelů. Předkladatelé návrhu počítají s tím, že ostrý provoz elektronické sbírky zákonů a plnohodnotné využití těchto otevřených dat bude spuštěno k 1. lednu 2022, již od poloviny roku 2020 se však počítá s testovacím provozem.

Hospodářská komora doufá, že předložený návrh získá dostatečnou podporu napříč poslaneckými kluby a projde legislativním procesem tak, aby mohl být v plánovaných termínech testován.