Český systém třídění a recyklace obalových odpadů patří dlouhodobě k evropské špičce.  Za 20 let své existence si získal přízeň 73 % obyvatel ČR, kteří díky němu pravidelně třídí své odpady. Ročně tak každý obyvatel v ČR vytřídí v průměru 49 kilogramů papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. V souvislosti s vyššími cíli vyplývajícími z obalové a odpadové směrnice a směrnice o omezení jednorázových plastů bude ale potřeba stávající systém rozvinout tak, aby bylo možné nových požadavků dosáhnout.

Nové cíle jsou jasně dané a na jednotlivých státech teď je, jak se s nimi popasují. „Česká republika má i díky stávajícímu rozvinutému systému třídění a recyklace, jehož provoz zajištuje AOS EKO-KOM, dobrou startovací pozici a na plnění nových cílů je připraven,“ tvrdí šéf EKO-KOM Zbyněk Kozel. Ale je třeba učinit nová opaření a investice. Zatímco obce se musí zaměřit především na zvýšení množství odpadu předaného k recyklaci a na odklon komunálních odpadů od skládkování, na EPR systému, úpravcích a zpracovatelích pak bude, aby splnili nové stanovené míry recyklace obalových odpadů. Zásadní bude tzv. konečná recyklace, tedy množství odpadu, které se převede do konkrétních výrobků nebo které vstoupí do technologií, které jej budou schopny recyklovat.

AOS EKO-KOM si zpracovala analýzu možných variant postupu a dospěla k závěru, že cílů směrnice CEP i SUP lze dosáhnout další intenzifikací odděleného sběru (zejména v oblastech s podprůměrnými výkony, či oblastech s potenciálem rozvoje), rozvojem sběru v rámci veřejného prostoru tzv. „out of home“. Plnění cílů napomůže i odtřídění alespoň části obalových odpadů, které zůstávají ve směsném odpadu, v rámci technologií pro přípravy paliv z komunálních odpadů. Ty nejen umožňují, ale i předpokládají odtřídění některých složek, například kovů. Velký potenciál vidí EKO-KOM také ve zkvalitnění nabídky třídění odpadů tam, kde to spotřebitel očekává, tzv. „on the go“. To je například síť sběrných košů na ulicích nebo v městských parcích, kde často nádoby na třídění odpadů chybí, přestože spotřebitel by uvítal možnost třídit odpad i tady. Zároveň tyto sběrné koše určené pro odkládání směsného komunálního odpadu lze přitom do budoucna vnímat jako významný zdroj recyklovatelných materiálů, které by měly být dobře odtříditelné.